Aviso legal y Condiciones

Avís Legal i Condicions

1- Objecte

2- Drets i Obligacions de l’Usuari

2.1- Condicions d’Accés i Ús

2.1.1- Registre d’Usuari

2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés

2.1.3- Ús i Custòdia

2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari

3- Drets i Obligacions d’Harmonics in Caelum

4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

5- Garantia

6- Devolucions i Dret Resolució

7- Propietat Intel·lectual

8- Protecció de Dades

9- Legislació

 

1- Objecte

Les presents Condicions Generals (des d’ara les “Condicions Generals”) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del portal d’Internet emplaçat en l’adreça www.harmonicsincaelum.cat (des d’ara “la web“) i de la qual és titular l’empresa Harmonics in Caelum, SL, amb domicili social al carrer Florenci valls 68 d’Igualada i NIF B66778846, i l’objecte social de la qual és la contractació i la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’espectacles musicals (des d’ara l’Empresa).

L’esmentada pagina web ha estat elaborada, creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les quals la web tingui relacions ideològiques, comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

La mera utilització del portal, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara “Usuari”), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través de la web es facilitarà a tots els Usuaris, la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l’objecte social de la present entitat. Les Condicions Generals constitueixen íntegrament el convingut entre les parts referent a les transaccions online de contractació de serveis entre l’Empresa i els seus clients.

L’empresa està facultat per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en la web, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2- Drets i Obligacions de l’Usuari

2.1- Condicions d’Accés i Ús

A través de l’adreça emplaçada a www.harmonicsincaelum.cat qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada pàgina web.

Les condicions d’accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici de la web o de tercers.

La web no exigeix la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització del servei en qüestió. Per contra, per a l’accés a determinats continguts i serveis, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d’ara endavant Usuari Registrat). Pel que fa al tractament de dades de tipus personals, vegi’s la Política de Privacitat de l’Empresa.

2.1.1- Registre d’Usuari

De conformitat amb el disposat anteriorment, l’Empresa es reserva alguns dels serveis oferts a través del Portal als Usuaris Registrats de la Web mitjançant la complementació del corresponent formulari de registre d’Usuaris que estarà a la disposició dels Usuaris que ho desitgin.

L’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o “login” i la seva contrasenya o “password” (des d’ara i de manera conjunta les “Claus d’Accés”) de conformitat amb l’establert en les clàusules següents.

2.1.2- Assignació de les Claus d’Accés

L’Usuari tindrà l’opció d’escollir i indicar les seves pròpies Claus d’Accés. L’Usuari no podrà escollir com Nom d’Usuari paraules o expressions malsonants, injurioses, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització dels quals no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei, la moral i/o l’ordre públic. L’Empresa es reserva el dret a eliminar o suspendre qualsevol nom d’usuari, especialment els que reuneixin alguna de les característiques anteriorment esmentades.

2.1.3- Ús i Custòdia

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment a l’administrador de la Web, el més aviat, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se’ls hagi assignat. La Web queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels mals i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, perduda o ús contravenint el disposat en aquestes Condicions Generals.

2.2- Contingut i Actuacions de l’Usuari

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de tota la informació o contingut al qual tingui accés bé a través de la Web o de tercers prèviament proporcionada per l’Empresa i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, a no ser que sigui per a ús personal, informació

(s’entén per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc..) que sigui propietat de l’Empresa.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament mals o perjudicis que puguin alterar el propi Web així com no introduir, ni difondre els denominats “virus informàtics” que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants de la web. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització de continguts de conformitat amb el disposat en la llei, la moral i l’ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de l’Empresa.

En relació a això, l’Empresa s’exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

Complir tots els requisits amatents en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

– Contingut del Web

La Web té com objectiu prioritari proporcionar un servei d’informació, distribució i prestació de serveis.

Aquesta Base de Dades és propietat de l’Empresa i conté tota la informació necessària que el client pogués necessitar així com una actualització constant dels preus, característiques dels serveis, etc.

L’Empresa manifesta que els serveis oferts se solen correspondre amb la descripció i les característiques proporcionades. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre la descripció, les característiques, els preus, etc.. Igualment es posa de manifest que les descripcions tenen un caràcter orientatiu podent existir algunes variacions.

L’Empresa s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu portal ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

3- Drets i Obligacions de l’EMPRESA

L’empresa respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificat amb el seu corresponent copyright.

L’Empresa es compromet a l’adopció dels mitjans i les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats, que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs, i en aquest sentit l’Empresa alerta els Usuaris que és tècnicament impossible garantir al 100% la seguretat de les comunicacions.

L’Empresa no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació a la web titularitat de l’Empresa.

L’Empresa es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per a efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i/o la concreta ubicació del contingut integrant de la web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats al Portal. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes, delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals o internacionals.

L’Empresa no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del Portal a causa de interrupcions, fallades, etc. així com tampoc respondrà dels mals i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en la web o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

La web posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com, botons, banners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres llocs web relacionats amb l’objecte social del Portal o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com fi última proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable l’Empresa dels llocs web als quals accedeixi l’Usuari a través de la seva pagina. Per tot això serà l’Usuari qui sota la seva pròpia responsabilitat accedirà a través d’aquests hipervincles. Per la seva banda l’Empresa tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervincles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

4- Ofertes, Preus, Pagaments i Terminis de Lliurament

Sobre la base de la seva política comercial, l’Empresa podrà realitzar variacions finals del preu ja sigui per fidelització, descatalogació o rellevància així com uns altres que pugui estipular l’Empresa en el seu degut moment. No obstant, serà l’Empresa qui lliure i voluntàriament ofereixi aquests descomptes i/o rebaixes, a qui estimi oportú, no podent ser exigits ni sol·licitats en cap moment pel client.

El preu que apareix assignat als serveis NO inclou l’IVA, el qual serà carregat segons la legislació vigent.

L’Empresa es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels serveis sense necessitat de previ avís. Igualment l’Empresa podrà premiar als seus clients amb descomptes per prompte pagament, pagament en metàl·lic o per altres motius. Aquest descompte o rebaixa serà realitzat per l’Empresa lliure i voluntàriament i a la seva sola discreció.

Els descomptes addicionals i regals promocionals per quantitat o volum de comanda seran exclusivament els recollits per l’Empresa en la seva oferta i tindran validesa fins l’expiració del període assenyalat o l’esgotament del seu stock.

Per a realitzar una contractació serà indispensable seguir el procés de contractació, i haver procedit prèviament a emplenar el corresponent formulari, posteriorment caldrà confirmar les característiques del servei així com acceptar els terminis aproximats de lliurament i conducta al pagament.

El termini de prestació dels serveis contractats es aproximat, i en qualsevol cas comença a contar des que l’Empresa rep la confirmació o validació de la contractació. En tot cas, els termini de prestació es troben subjectes al pla de disponibilitat de l’Empresa, la qual realitzarà els seus més encarits esforços amb la finalitat d’efectuar les prestacions dels serveis contractats en la data prevista, oferta o confirmada. No obstant això, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d’aquestes dates sempre que sigui per causes alienes a l’Empresa o per impossibilitat deguda a alguna de les circumstàncies recollides en aquestes Condicions Generals.

Sense perjudici de tot l’anterior, si el retard en la prestació del servei és imputable a l’Empresa i supera els 180 dies, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l’import pagat com a contraprestació per la prestació del servei fora d’aquest termini. Així mateix, l’Empresa no resultarà responsable per cap lucre cesant o mal emergent, directe o indirecte, i la seva responsabilitat màxima en qualsevol cas serà el valor de la mercaderia.

Si el client cancel·la total o parcialment comandes abans que l’Empresa hagués procedit a la prestació dels serveis, L’Empresa podrà exigir el pagament d’una compensació en concepte de despeses i tramitació, consistent en el 50% del valor del servei rebutjat. Els clients podran adherir-se a qualsevol de les modalitats de pagament ofertes per l’Empresa. En els supòsits que el client acceptés com a forma de pagament el pre-pagament, aquesta assortirà tots els seus efectes procedint el client a abonar el servei després de realitzar la comanda.

Els serveis adquirits hauran d’abonar-se després que s’accepti el preu final, mitjançant algun dels mitjans de pagament disponibles.

Una vegada confirmada la prestació del servei s’iniciarà per part de l’Empresa la tramitació del servei.

Després d’haver rebut el pagament corresponent a un servei, l’Empresa procedirà, prèvia petició del client i amb l’aportació de totes les dades que siguin necessàries, a emetre i enviar la FACTURA a l’adreça electrònica que apareix en la subscripció, o a la indicada pel client.

L’empresa procurarà prestar els serveis de manera idèntica a com apareixen descrits a la web. No obstant això, els serveis poden variar en ocasions certes característiques sense previ avís. L’Empresa podrà així mateix variar aquestes de manera no substancial, sense incórrer per això en cap tipus de responsabilitat.

Una còpia de la liquidació on es detalla el servei complet acompanya cada sol·licitud. El receptor s’obliga a comprovar que les dades de la seva sol·licitud i les de la liquidació coincideixen. Així mateix s’ha de comprovar que les dades subministrades a l’Empresa per a el disseny del servei.

La conformitat de l’Usuari al càlcul de la liquidació implica la renúncia a qualsevol tipus de reclamació o denúncia respecte a les característiques del servei prestat.

L’Empresa no acceptarà queixes o reclamacions produïdes per l’enviament de dades inexactes o amb errors, i es reserva el dret de repercutir sobre l’Usuari el cost que aquests errors hagin ocasionat.

5- Garantia

L’Empresa no està obligada a indemnitzar a l’Usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del servei, ja siguin mals directes o indirectes, accidents soferts per persones, mals als béns d’altri, pèrdues de benefici o lucre, mals que provinguin d’una deterioració o pèrdues de dades.

L’Empresa no respondrà en cap concepte de les possibles fallades o defectes que poguessin tenir els serveis proporcionats.

6- Dret de Resolució

L’Usuari podrà exercir el seu Dret de Resolució fins al moment que confirmi la liquidació del servei, un cop confirmada la liquidació l’Empresa realitza immediatament els tràmits de proveïment del servei, i en tant que suposen un cost directe, l’Empresa no accepta la resolució del servei contractat, no així la cancel·lació del servei, que podrà ser cancel·lat quan l’Usuari ho decideixi. En cas de cancel·lació d’un servei, l’Empresa anul·larà tots els tràmits pendents per a la prestació del servei, tractarà de revertir els tràmits ja realitzats i cobrarà únicament a l’usuari el cost del servei.

Les presents Condicions Generals es resoldran automàticament per l’extinció de la societat Harmonics in Caelum SL o per la presentació de sol·licituds de declaració de fallida (voluntària o necessària), suspensió de pagaments, concurs de creditors, cessió general de béns a favor de creditors, cessament de les activitats pròpies de la societat, petició de quitació o espera, etc.

En virtut del disposat en la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista així com en el regulat per la normativa comunitària (Directiva 97/7/CE), l’Empresa atorgarà un termini de 15 dies per a la resolució o desistiment del contracte.

No obstant l’anterior, l’Empresa i conforme al disposat en la citada Directiva i Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, podrà considerar que quan els serveis sol·licitats per l’Usuari fossin clarament personalitzats i realitzats conforme a les seves especificacions, o altres que en el seu moment determini, no prevaldrà el citat dret de resolució ni les presents condicions generals, prevalent per tant el contracte de prestació de serveis subscrit entre les parts, ja sigui aquest escrit o oral, exprés o tàcit.

7- Propietat Intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per L’Empresa estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de Harmonics in Caelum SL. Tots els drets protegits propietat de l’Empresa no podran ser usats, duplicats, distribuïts, venuts, explotats o utilitzats de qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (Harmonics in Caelum, SL).

Igualment l’Empresa serà responsable respecte de les marques, logotips i altres signes distintius que s’incorporin arreu de la web i que siguin propietat de l’Empresa, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants de la pagina Web han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual l’Empresa no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts oferts.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’Empresa es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pagina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són propietat única i exclusivament de l’Empresa.

8- Protecció de Dades

L’empresa està plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el nucli de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquesta web, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

L’Empresa allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. L’Empresa recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen l’Empresa a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Servei d’Atenció al Client d’Harmonics in Caelum per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la seu social d’Harmonics in Caelum, SL.

L’Empresa es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. L’Empresa adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com adoptar les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats, per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Referent a això vegi’s Política de Privacitat del portal d’Harmonics in Caelum, SL

De conformitat amb el disposat en la política de privacitat de l’Empresa, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a la seu social d’Harmonics in Caelum, SL.

9- Legislació

Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació actual vigent a la seu social de Harmonics in Caelum, SL, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran d’acord amb la normativa vigent. En cas de discrepància, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre.

L’Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

Copyright © Harmonics in Caelum, SL. Tots els drets reservats. Prohibeix la seva reproducció total o parcial.

Protecció de Dades

Harmonics in Caelum, SL plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li deuen donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això, té implantat en el nucli de la seva organització un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per a això a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits amatents en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix un ús no sol legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició amatents en la ja esmentada Llei Orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquest lloc web, implicarà el consentiment exprés d’aquest, per a l’ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d’aquest servei o a les empreses del GRUP que poguessin formar-se en el seu degut moment.

L’Empresa allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties amatents en la normativa sobre Protecció de Dades. L’Empresa recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a l’Empresa a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-li així mateix que pot dirigir-se al Servei d’Atenció al Client de l’Empresa per a exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la seu social d’Harmonics in Caelum, SL.

L’Empresa es compromet al compliment de la seva obligació de guarda i custòdia, a la confidencialitat i privacitat de les dades transmeses. L’Empresa adquireix el compromís d’adoptar les mesures de seguretat imposades per la Llei de Protecció de Dades en el nivell corresponent així com a adoptar les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, perduda o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

De conformitat amb el disposat en la política de privacitat de l’Empresa, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l’enviament d’un email a l’adreça contacte@facturamusica.cat

Close